Yönetmelikler Yonetmelikler / Mevzuat / Elektrik / Dokümanlar
Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Talep Tahminleri Yönetmeliği
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma Ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması Ve Uygulanması Yönetmeliği
Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
Elektrik Şebeke Yönetmeliği
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği
Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgelerinin Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Mülga Yönetmelikler
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (Mülga)
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği (Mülga)
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Mülga)
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği (Mülga)
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği (Mülga)
Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Yönetmeliği İlişkili Mevzuat (Mülga)
Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Yönetmeliği (Mülga)
Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlamış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı Verilmesi Hakkında Yönetmelik (MÜLGAstyle="font-size:11p)

(14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlanmış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı Verilmesi Hakkında Yönetmelik’in dayanak maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 22/5/2014 tarihli ve E.2013/65 ile K.2014/93 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)
(Mülga)
Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği (Mülga)
Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Mülga)
Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği (Mülga)
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Mülga)
Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesi (Mülga)
Elektrik Piyasası Aydınlatma Yönetmeliği (Mülga)
Enerji Tedarik,Ticari ve Teknik Kalite Yönetmeliği (Mülga)
Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği (Mülga)
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (Mülga)
Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği (Mülga)
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği (Mülga)
Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik (Mülga)
Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik

(Danıştay 13. Dairesinin 2013/1864 E. sayılı dosyasında açılan iptal davasında 13/6/2017 tarihinde 2017/1932 sayılı K. İle Yönetmeliğin iptaline karar verilmiştir.)
(Mülga)