Tebliğler Tebligler / Mevzuat / Elektrik / Dokümanlar
Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği
Para Cezaları Hakkında Tebliğ
Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ
Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
Elektrik İPC 2018 Yılı Tebliğ
2018 Yılında Elektrik İPC Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Mülga Tebliğler
Elektrik Üretiminde Aynı Bölgede ve Aynı Kaynak için Lisans Başvurusu Seçim Usul ve Esasları Tebliği (Mülga)
İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Mülga)
Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar (Mülga)
Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi (Mülga)
Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi (Mülga)
İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi (Mülga)
İletim Sistemi İşletim Gelirinin Düzenlenmesi (Mülga)
20 Dağıtım Şirketinin İlk Uygulama Dönemine İlişkin Gelir Düzenlemesi Hakkında Tebliği (Mülga)
Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliği (Mülga)
Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliği (Mülga)
Elektrik Piyasası Rüzgar ve Güneş Ölçümlerine İlişkin Tebliğ (Mülga)
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Mülga)