Elektrik Piyasası Diğer Mevzuatlar Diger / Mevzuat / Elektrik / Dokümanlar
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
Su Kullanım Hakkı Anlaşması Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Nükleer Güç Santralları
Nükleer Güç Santrallarının Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun
Nükleer Güç Santrallarının Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma Ve Sözleşmeye İlişkin Usul Ve Esaslar İle Teşvikler Hakkında Yönetmelik
Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği Kanunu
Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Genel Aydınlatma Yönetmeliği ve Tebliği
Genel Aydınlatma Tebliği
Genel Aydınlatma Yönetmeliği
Jeotermal Kaynaklar
Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarinin Kullanimina Dair Yönetmelik
Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetleri
Elektrik Dağıtım Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi Ve Denetlenmesine Dair Tebliğ
Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları
Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar Ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (Son Hali) (17.06.2014 29033)
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
Rüzgâr Enerjisi
Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik
Diğerleri
Planlı Alanlar İmar Yönetmeligi
6446 sayılı ElektrikPiyasasiKanunununGecici8InciMaddesineIliskinUygulamaYonetmeligi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
Mülga Yönetmelikler ve Tebliğler
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi Ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik (Mülga)
Günes Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (Mülga)
Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2012/01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Mülga)
Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik (Mülga)
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik (Mülga)
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Mülga)
Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği (Mülga)
DSİ Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği (Mülga)
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği" 29 Mayıs 2012 tarihli ve 28307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır." (Mülga)
Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği (Mülga)
Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik (Mülga)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı Suyu Yönetmeliği (Mülga)
Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında (Mülga)
Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak üzere su kullanım hakkı anlaşması imzalanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik (Mülga)
Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar Ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (Mülga)