ELEKTRİK FİYAT FARKI ENDEKSİ

ELEKTRİK PİYASASI FİYAT FARKI UYGULAMALARINDA KULLANILACAK DEĞERLER

 

Kamu kurumlarının elektrik alımlarında meydana gelebilecek fiyat farkı; 2013/5216 sayılı “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”nda (Esaslar) yer alan hükümler uyarınca belirlenmektedir. Bu kapsamda, Esaslar’da değişiklik yapılmasına dair 24/02/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren esaslar uyarınca EPDK tarafından ilan edilecek veriler aşağıda yer almaktadır.

 

I. Esaslar’ın 5 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilan edilecek elektrik fiyat farkı endeksine ilişkin tablo

 

DÖNEM ENDEKSE ESAS DEĞER
(krş/kWh)
ENDEKS DEĞERİ
(2018 Ocak = 100)
Yıl Ay
2018 Ocak 37,1522 100,00
2018 Şubat 36,8163 99,10
2018 Mart 37,7379 101,58
2018 Nisan
2018 Mayıs
2018 Haziran
2018 Temmuz
2018 Ağustos
2018 Eylül
2018 Ekim
2018 Kasım
2018 Aralık

II.  Esaslar’ın 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında ilan edilecek tavan elektrik fiyatlarına ilişkin tablo

DÖNEM Abone Grubu
Ticarethane,(krş/kWh) Sanayi,(krş/kWh)
Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisi % 0*
Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisi % 1**
Elektrik ve Hava Gazı
Tüketim Vergisi % 5
Elektrik ve Hava Gazı
Tüketim Vergisi % 0*
Elektrik ve Hava Gazı
Tüketim Vergisi %
1**
Yıl Ay
2018 Ocak 37,1502 37,3812 38,3052 31,8557 32,0755
2018 Şubat 37,1502 37,3812 38,3052 31,8557 32,0755
2018 Mart 37,1502 37,3812 38,3052 31,8557 32,0755
2018 Nisan
2018 Mayıs
2018 Haziran
2018 Temmuz
2018 Ağustos
2018 Eylül
2018 Ekim
2018 Kasım
2018 Aralık

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci maddesi hükmü uyarınca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi;

 

*   1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

 

2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

 

3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

 

% 0,

 

**  İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

 

olarak uygulanır.